Det finns 29 lärosäten med högre utbildningar som inkluderas i rankingen. Sammanlagt används 27 variabler för att beräkna rankingresultatet. Dessa variabler är noggrant utvalda för att täcka olika aspekter av utbildningen, inklusive studenter, grundutbildning, forskning och forskarutbildning, internationalisering, lärarkåren samt lärosätenas förmåga att attrahera studenter med olika bakgrunder (sociala indikatorer).

 

 

Resultaten för varje kriterium korrelerar starkt med det totala rankingresultatet, förutom ett undantag – den sociala indikatorn, som mäter lärosätenas förmåga att attrahera studenter med varierande bakgrund.

 

 

Bland kriterierna är det lärarkriteriet som har den starkaste korrelationen med det totala rankingresultatet. Detta kriterium mäter andelen disputerade lärare och andelen professorer, vilka traditionellt anses vara avgörande för utbildningens kvalitet.

 

 

För att få en djupare förståelse för resultaten kan det vara mer givande att studera hur lärosätena placerar sig inom varje enskilt kriterium, istället för bara det totala rankingresultatet.

 

 

En andra tabell visar hur lärosätena grupperar sig på rankingskalan, det vill säga om de hamnar över eller under mittpunkten 0 på skalan. Detta är särskilt intressant eftersom skillnaderna mellan de främsta tre ofta är små, medan skillnaderna mellan toppgruppen och bottengruppen kan vara betydande.

 

rankinglistan-2011